Használati feltételek 

A jelen Használati Feltételek Megállapodás (a „Megállapodás”) a Tulajdonos és Ön között jött létre.

 

A website-unk (lapunk), -beleértve a domain-nevünk alatt szereplő valamennyi oldalt (együttesen a „LAP”), az abban fellelhető valamennyi információt, adatot, szöveget, szoftvert, ábrázolást, hangot vagy egyéb anyagot (együttesen a „Tartalom”)  Ön által történő használata igazolja, hogy Ön elfogadta a jelen Megállapodást és a használat feltételeként a Megállapodás feltételeinek folyamatos betartását.

 

Fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy

- a jelen Megállapodás feltételeit bármikor egyoldalúan megváltoztassuk;

- a lapot, vagy annak bármely részét egyoldalú elhatározással, bármikor fejlesszük, bővítsük, módosítsuk vagy megszüntessük.  

 

A Megállapodás bármely módosítása a kihirdetésekor azonnal hatályba lép. A kihirdetésről Önt értesíthetjük e-maillel vagy a Lapon való megjelenítéssel (a továbbiakban „Közlemény”). A Lapnak a Közlemény megjelenését követő használatát a változás elfogadásának tekintjük. Időnként tekintse át a Megállapodás szövegét, hogy biztosítsa az érvényes változat ismeretét.

 

A Lapot – teljes egészében vagy részeiben – fejleszthetjük, módosíthatjuk vagy megszűntethetjük saját kizárólagos jogon hozott döntésünkkel. A jelen Megállapodás hatálya a Lap bármely fejlesztésére, bővítésére vagy módosítására is kiterjed.

 

Az Ön dolga az Internet-hozzáférés biztosítása és a Lap használatához szükséges hozzáférés szolgáltatási díját viselnie kell. Önnek kell biztosítania az Internet-hozzáféréshez szükséges minden berendezést is.

 

1.      Az Ön által szolgáltatott információk és az Ön személyiségi jogai.

 

Ha Ön információt nyújt a Lapra, Ön biztosítja, hogy a kért információkat pontosan, naprakészen és kompletten szolgáltatja és beleegyezik, hogy ezeket az információkat szükség szerint kezeli és frissíti.

 

További információkat a teljes Adatkezelési Szabályzatunk (Privacy Policy-nk, személyiségi jogainak védelme) nyújt, tekintse át. Az Adatkezelési Szabályzaton (Privacy Policy-n) végrehajtott változások az erre vonatkozó közleményünk megjelenésekor azonnal hatályba lépnek. A Lapnak a Közlemény megjelenését követő használatát a változás elfogadásának tekintjük. Időnként tekintse át az Adatkezelési Szabályzat szövegét, hogy biztosítsa az érvényes változat ismeretét.

 

2.      A használó magatartása.

 

Ön felel minden Tartalomért, amit a Lapnak küld.

Nem használhatja a Lapot vagy a Lapról szerzett bármilyen információt a következő célokra:

-         más használónak a Lap használatában való zavarására;

-         bármilyen törvényellenes tevékenység gyakorlására;

-         kiskorúak bármilyen szándékos csábítására, azokat sértő tevékenységre;

-         az Ön saját vagy az Önnel filiációs kapcsolatban állók identitásának megváltoztatására;

-         a Lap bármely részletének megváltoztatására, adaptálására, tovább-engedményezésére, idegen nyelvre fordítására, értékesítésére, „reverse engineer”-re, részeire bontásra;

-         a szerzői jogokra, termékjegyekre és egyéb tulajdonjogokra vonatkozó közlemények módosítására vagy eltávolítására;

-         a Lap bármely részletének „bekeretezésére”, „tükrözésére” vagy „mély linkelésére” a mi előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

 

3.      A Lap által nyújtott e-mail címek használata.

 

A Lapon vagy Lap útján kapott e-mail címek használatánál Ön kötelezi magát arra, hogy nem továbbít senkinek, se magánszemélynek, se cégnek olyan tartalmat, amely törvénybe ütköző, csalárd, fenyegető, becsmérlő, becsületsértő, rágalmazó, vulgáris, obszcén, sértő,  zaklató, kínzó, más személyiségi jogait sértő, gyűlölködő vagy fajgyűlöletet, etnikumot sértő volta miatt kifogásolható vagy bizalmas megállapodást sértő vagy a mi saját, illetve harmadik személy szellemi tulajdonjogát vagy más jogait sértő;

bármely cég nem publikus adatait tartalmazza;

kereskedelmi titok;

vagy számítógép-kód, fájl vagy program (például számítógép vírus), amely valamely eszköz megbontására, tönkretételére, biztonságának aláásására vagy működésének korlátozására alkalmas.

 

4.      Az alkalmazott jog.  

       

A Tulajdonos nem állítja, hogy a Lap Magyarországon kívüli használatra alkalmas és elérhető. Ha Ön a Lapot ilyen más helyről kívánja elérni, ezt saját elhatározásából és kockázatára teszi és felelős a helyi törvények betartásáért ha és amennyiben  e helyi törvények alkalmazásra kerülnek.

Fenntartjuk a jogot, hogy egyoldalú elhatározással, bármikor korlátozzuk a Lap elérhetőségét bárkinek, földrajzi térségnek vagy jogterületnek.

 

5.      Letiltás, módosítás.

 

Bármikor és bármilyen oknál fogva letilthatjuk Önnek a Lap használatát és a laphoz való hozzáférést. Bármikor és bármily oknál fogva módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a Lapot vagy annak bármely részét, az Ön értesítése mellett vagy anélkül. Értesítés nélkül alkalmazhatjuk letiltási jogunkat bármilyen harmadik féllel szemben. Nem terhel minket felelősség a Lap módosításából vagy megszüntetéséből vagy az Ön laphoz hozzáférésének letiltásából eredő Önt ért semmiféle közvetlen közvetett, esetleges, vagyoni vagy nem vagyoni kárért.

 

6.      Linkek.

 

Alkalmazhatunk harmadik fél lapjához vagy eszközéhez vezető linkeket. Ilyen linkek alkalmazása nem jelenti, hogy azonosulunk bármely információval, termékkel vagy szolgáltatással, amely a linken keresztül elérhető. Mivel nincs kontrollunk harmadik felek lapjai vagy eszközei felett, nem vagyunk felelőssé tehetők semmiféle tartalomért vagy az Ön tartalomtól függővé válásáért, amelyek harmadik fél web-lapján vagy eszközén található.

 

7.      Szerzői tulajdonjogaink.

 

A Lap és a Lappal összefüggésben használt szoftver szerzői joggal, termékjeggyel, titkos kereskedelmi megállapodással, szervízjeggyel, szabadalommal és/vagy más tulajdonjoggal és törvénnyel (együttesen „szellemi tulajdon törvényekkel”) védett. Továbbá, a Lapon megjelenő szponzori hirdetések, a Lapon keresztül Önhöz juttatott információk vagy a hirdetők által Önhöz juttatott információk ugyancsak Szellemi tulajdont védő törvényekkel védettek. Ön elfogadja, hogy nem módosítja, bérli, adja bérbe, kölcsönbe, értékesíti, osztja el vagy készít másodlagos művet a Lap alapján egészében vagy részleteiben, kivéve, ha a Tulajdonos írásban felhatalmazza erre.

 

8.      Hibák. 

 

Bár mindent megteszünk a Lap teljességéért (integritásáért), nem garantáljuk annak pontosságát és sértetlenségét. Ha Ön meg van győződve, hogy hibát talált a Lapon, keressen meg bennünket az antal.halmos@gmail.com címen és – ha lehetséges – értesítésében írja le a hibát, annak URL helyét és adja meg elérhetőségét, hogy a problémákkal foglalkozzunk.

 

9.       A szavatosság kizárása, a felelősség korlátozása.

 

A Lap használatával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy:

A Lapot „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon szolgáltatjuk. Kizárunk minden szavatosságot, akár tényleges, akár feltételezett, beleértve az eladhatóság, valamely célra való alkalmasság és nem-bitorlás feltételezett szavatosságát.

Nem szavatoljuk, hogy (I) a Lap kielégíti az Ön igényeit; (II) a Lap megszakítatlan, időben pontos, biztonságos vagy hibátlan; (III) a Lap használata útján elérhető eredmények pontosak és megbízhatóak; vagy (IV) a Lapon fellelhető bármely hiba kijavításra kerül.

A Lap használata az Ön saját kockázatára történik. Kizárólag Ön felelős az Önt vagy harmadik felet érő kárért, amit a Lapról letöltött vagy szerzett bármely anyag okozott.

A Tulajdonosnak minden további szavatosságért írásban kell kötelezettséget vállalnia.

 

Ön beleegyezik, hogy nem tesz felelőssé sem minket, sem szállítóinkat semminemű közvetlen, közvetett, esetleges, különleges, másodlagos  kárért (beleértve például a profitvesztés, goodwill-vesztés, adatvesztés címen keletkező károkat is), még abban az esetben sem, ha figyelmeztettek bennünket, hogy ilyen veszteségek keletkezhetnek, amelyek a következő okokra vezethetők vissza:

Önök nem tudnak hozzáférni regisztrációs adataikhoz bármely időpontban;

a Lap használata vagy használhatatlansága Önök által;

nem meghatalmazott hozzáférés vagy módosítás az Önök átviteleiben vagy adataiban;

harmadik személynek a Lapot érő cselekedetei.

 

Az alkalmazandó jogtól függően az ebben a fejezetben felsorolt néhány korlátozás Önre nem vonatkozik.

 

10.  Biztosítás.

 

Ön elfogadja, hogy biztosít, megvéd minket és helytáll értünk, tisztségviselőinkért, alkalmazottainkért, igazgatóinkért, ügynökeinkért, tervezőinkért és képviselőinkért bármilyen és minden követelés, kár, veszteség, költség (beleértve ésszerű ügyvédi honoráriumot) vagy egyéb költség kérdésében, amelyek közvetlenül vagy közvetve a következőkből eredhetnek:

az Ön cselekedetei vagy mulasztásai a Lappal kapcsolatban;

a jelen Megállapodás bármely paragrafusának megszegése Ön által;

bármilyen vád, hogy valamely Ön által nekünk beküldött, a Lapra átvitt vagy a Lapon keresztül transzferált anyag megszegi vagy egyébként sérti harmadik fél szerzői jogát, termékjegyét, kereskedelmi titkát vagy egyéb tulajdonjogát vagy más jogát;

és/vagy bármely harmadik fél jogainak megsértése Ön által.

 

Ha mi követeléssel fordulunk Önhöz helytállást kérve, Ön elfogadja, hogy kér és kapnia kell írásbeli engedélyt tőlünk, mielőtt beleegyezne bármilyen követelés  rendezésébe.

 

11.  Tulajdoni kérdések és a használatra vonatkozó megszigorítások.

 

Minden jog fenntartva. A Tulajdonos  működteti a Lapot másokkal – szerződéses feltételek mellett – együttműködve.

Ön nem másolhat, reprodukálhat, rakhat fel, postázhat, vihet át vagy oszthat el a Lapról származó anyagokat a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Nem módosíthat semmilyen, a Lapon szereplő anyagot, és nem használhat semmilyen anyagot semmiféle egyéb célra. Ön tudomásul veszi, hogy nem keletkezik semminemű tulajdonjoga semmilyen szellemi tulajdonban a Lap használata által.

 

Az Internet  használata folyamán Önnek korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk a lapon található Tartalom használatára, kizárólag a Lap megtekintése céljából.  Az előbbi jog alapján Ön nem készíthet ideiglenes vagy állandó kópiát a Lapról vagy annak bármilyen Tartalmáról bármilyen média számára vagy akármilyen egyéb célból. Nem ruházzuk át Önre Tartalom egyetlen címének jogát  sem. Fenntartjuk minden jogunkat, jogcímünket  és érdekeltségünket a teljes Tartalom vonatkozásában. Ön nem adhatja el, nem értékesítheti tovább, szedheti részeire, nem vetheti „reverse engineering” alá, bonthatja szét vagy más módon sem alakíthatja át emberi olvasásra alkalmassá téve a Lap egyetlen szoftver részét sem. Ön nem transzferálhatja a Lap egyetlen részét sem  harmadik félnek.

 

Az „Amrita-IT.com" a logónk termékjegye és/vagy szervízjegye a Tulajdonosnak.

A Lapon megjelenő valamennyi többi termékjegy, szervízjegy és logó a tulajdonosaik termékjegye, szervízjegye és logója.

 

12.  Vegyes rendelkezések.

 

A jelen Megállapodásra a Magyar Köztársaság joga vonatkozik. Minden vita Ön és Cégünk között a Magyar Köztársaság bírósága elé utalandó.

 

Ha a bíróság a jelen Megállapodás valamely paragrafusát nem találja alkalmazhatónak, a jelen Megállapodás többi része hatályban marad.

Ez a teljes Megállapodás Ön és a Tulajdonos között a Lap vonatkozásában és a jelen Megállapodás minden korábbi, közöttünk létrejött írásbeli vagy szóbeli megállapodás helyére lép. Ön nem ruházhatja át a jelen Megállapodásban foglalt jogait és kötelezettségeit harmadik személynek előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Amennyiben a jelen Megállapodás valamely rendelkezését nem foganatosítanánk, nem jelenti, hogy elveszítenénk annak későbbi időpontban történő érvényesítése jogát. A jelen Megállapodás fejezetcímei kizárólag informatív célokat szolgálnak és önmagukban nem képezik a jelen Megállapodás érvényesíthető rendelkezéseit.